Posuň öňüni almagyň birnäçe usuly

Mehaniki enjamlaryň görýän durmuşy az bolup biler, ýöne bu mehaniki enjamlaryň roly gaty uly.Rulmanlar ýaly.Bu mehaniki enjamlar we mehaniki bölekler ýygy-ýygydan ulanylsa, zeper ýa-da zeper ýetýär we zerur bolanda olary çalyşmaly.Ulanylýan podşipnikleriň hyzmat möhletini uzaltmak islesek, olary gündelik ýagdaýlarda saklamalydyrys we ilkinji ädim arassalamakdyr.

Rulmany 5-10 minut kerosine batyryň.Uzak wagt bäri ulanylýandygy sebäpli, köne hereketlendirijiniň ýa-da daşary ýurtdan getirilen motoryň rulmanlaryny arassalanda, rolik, monjuk çarçuwasy we içki halka daşarky halkadan gyrada çykarylyp, soňra gyzgyn ýagda çümdürilmelidir.Öz-özüňi düzýän rulon arassalanylanda, rolik, monjuk çarçuwasy, içki halka we daşarky halka hem aýrylmaly.Gyzgyn ýag arassalanylanda, ýagyň temperaturasy 20 than-dan ýokary bolmaly däldir.Açyk ot göni ýyladyş üçin ulanylsa, ýagyň ýanmazlygy üçin üns berilmelidir.Rulman ýagly gazanda saklanmalydyr we aşagy gyzmagyna sebäp bolar we gatylygy peselder.

Posuň öňüni almagyň birnäçe usuly
Poslamaýan materialyň ýerüsti öňüni alyş usuly:
1) ýerüsti arassalamak: arassalamak poslamaýan materialyň ýüzüniň tebigatyna we şol döwürdäki şertlere esaslanmalydyr, degişli usuly saýlaň.Köplenç ulanylýan erginleri arassalamak usuly, himiki bejergini arassalamak usuly we mehaniki arassalamak usuly.
2) surfaceer guradylandan we arassalanandan soň, süzülen gury gysylan howa bilen guradylyp ýa-da 120 ~ 170 at derejesinde guradyjy bilen guradylyp ýa-da arassa doka bilen guradylyp bilner.

Antirust ýagyny örtmegiň usuly
1) Çümdürmek usuly: käbir ownuk zatlar antirust ýagyna siňdirilýär, şonuň üçin bir gatlagyň üstüne ýelme usuly bar.Filmiň galyňlygyna, wirusa garşy ýagyň temperaturasyny ýa-da ýapyşygyny gözegçilikde saklamak arkaly ýetip bolýar.
2) Çotga örtük usuly açyk gurluşyk enjamlary ýa-da çyglamak ýa-da sepmek üçin ýaramly ýörite görnüşli önümler üçin ulanylýar.Diňe ýygnanmazlyk üçin däl, eýsem syzmagyň öňüni almak üçinem üns berilmelidir.
3) Spreý usuly Käbir uly öz-özüni düzýän rolikli podşipnikleri suwa çümdürmek usuly bilen ýaglap bolmaýar.Adatça, takmynan 0.7mpa basyşly süzülen gysylan howa arassa howa ýerlerine sepilýär.Spreý usuly erginli erginlere garşy ýag ýa-da inçe gatlak wirusa garşy ýag üçin ulanylýar, ýöne ýangyndan goramak we zähmeti goramak boýunça ajaýyp çäreleri ulanmalydyr.


Iş wagty: 12-2022-nji aprel