Hatda inersenerleriň hem düşünip bilmeýän podşipnikleri baradaky meseleler

Mehaniki gaýtadan işlemekde podşipnikleri ulanmak gaty ýygydyr, ýöne aşakda görkezilen üç düşünişmezlik ýaly podşipnikleri ulanmakdaky käbir problemalara hemişe käbir adamlar düşünmezler.
1-nji toslama: Rulmanlar standart dälmi?
Bu soragy öňe süren adamyň podşipniklere birneme düşünişi bar, ýöne bu soraga jogap bermek aňsat däl.Rulmanlaryň adaty bölekler däldigini, adaty böleklerdigini aýtmalydyrys.
Adaty bölekleriň gurluşy, ululygy, çyzgysy, belligi we beýleki taraplary doly standartlaşdyryldy.Gurluşyň çalyşmagy bilen birmeňzeş görnüşdäki, birmeňzeş ululykdaky gurluşy aňladýar.
Mysal üçin, 608 podşipnik, daşky ölçegleri 8mmx içki diametri 22mmx ini 7mm, ýagny SKF-da satyn alnan 608 podşipnik we NSK-da satyn alnan 608 podşipnik birmeňzeş daşky ölçegler, ýagny uzyn görnüş.
Bu nukdaýnazardan, podşipnik adaty bir bölek diýlende, diňe şol bir görnüşe we kellä degişlidir.
Ikinji many: podşipnikler adaty bölekler däl.Birinji gatlak, 608 podşipnik üçin daşky ululyk birmeňzeş, içki birmeňzeş bolup bilmez!Uzak möhletleýin ulanmagy hakykatdanam kepillendirýän zat içerki gurluş parametrleridir.

Şol 608 rulman, içki görnüşi gaty üýtgäp biler.Mysal üçin, arassalama laýyk çydamlylyga baglylykda MC1, MC2, MC3, MC4 we MC5 bolup biler;Kafesler demirden ýa-da plastmassadan ýasalyp bilner;Takyklyk, saýlamak maksadyna görä P0, P6, P5, P4 we ş.m. bolup biler;Workaglary iş şertlerine görä ýokarydan pes temperatura ýüzlerçe usul bilen saýlap bolýar we ýag möhürlemegiň mukdary hem başga.
Bu nukdaýnazardan, podşipnik adaty bir bölek däl diýýäris.Aýratyn iş şertlerine görä, öz islegiňiz boýunça 608 podşipnikiň dürli öndürijiligini üpjün edip bilersiňiz.Ony standartlaşdyrmak üçin rulman parametrlerini kesgitlemeli (ululygy, möhürleme görnüşi, kapasa materialy, arassalamak, ýag, möhürleme mukdary we ş.m.).
Netije: podşipnikler üçin diňe adaty bölekler hökmünde garamaly dälsiňiz, dogry podşipnikleri saýlamak üçin standart däl bölekleriň manysyna düşünmelidiris.
2-nji toslama: Rulmanlaryňyz 10 ýyl dowam edermi?
Mysal üçin, awtoulag satyn alanyňyzda 4S dükany ony satýar we öndüriji 3 ýyl ýa-da 100,000 kilometr kepillik bilen öwünýär.Halfarym ýyllap ulananyňyzdan soň, tekeriň döwülendigini görüp, öwezini dolmak üçin 4S dükanyny gözläň.Şeýle-de bolsa, kepillik bilen üpjün edilmeýär diýilýär.Kepillik gollanmasynda 3 ýyl ýa-da 100,000 kilometr kepillik şertli, kepillik ulagyň esasy bölekleri (motor, dişli guty we ş.m.) üçin açyk ýazylýar.Şinanyňyzyň könelýän bölegi we kepillik çäginde däl.
Soraýan 3 ýylyňyzyň ýa-da 100,000 kilometriň şertlidigini aç-açan aýdasym gelýär.Şeýlelik bilen, köplenç "podşipnikler 10 ýyl dowam edip bilermi?" Diýip soraýarsyňyz.Şeýle hem şertler bar.
Soraýan meseläňiz, podşipnikleriň hyzmat möhleti.Rulmanlaryň hyzmat möhleti üçin belli bir hyzmat şertlerinde hyzmat ömri bolmaly.Şertleri ulanman podşipnikleriň hyzmat möhleti barada gürleşmek mümkin däl.Şonuň ýaly-da, 10 ýyllygyňyz önümiň aýratyn ulanylyş ýygylygyna görä sagatlara (h) öwrülmelidir, sebäbi ömri hasaplamak ýyly hasaplap bilmeýär, diňe sagat sany (H).
Rulmanlaryň hyzmat möhletini hasaplamak üçin haýsy şertler zerur?Rulmanlaryň hyzmat möhletini hasaplamak üçin, adatça rulman güýjüni (eksenel güýji Fa we radial güýç Fr), tizligi (näçe çalt işlemelidigini, birmeňzeş ýa-da üýtgeýän tizligi), temperaturany (işdäki temperaturany) bilmeli.Açyk rulman bolsa, haýsy çalgy ýagyny ulanmalydygyny, näderejede arassa we ş.m. bilmeli.
Bu şertler bilen iki ömri hasaplamaly.
Durmuş 1: L10 göterijiniň esasy bahalandyrylan ömri (maddy ýadawlygyň näçe wagtlap dowam edýändigini kesgitläň)
Rulmanlaryň esasy bahalandyrylan ömri, podşipnikleriň çydamlylygyny barlamakdyr we 90% ygtybarlylygyň teoretiki hasaplama ömri umuman berilýär.Diňe bu formula ýeterlik bolman biler, mysal üçin SKF ýa-da NSK size dürli düzediş koeffisiýentlerini berip biler.
Ikinji durmuş: L50 ýagynyň ortaça ömri (ýagyň näçe wagt gurap biljekdigi), her bir göteriji öndürijiniň hasaplama formulasy birmeňzeş däl.
L50 ortaça ýag ömri götermek, esasan, götermegiň soňky hyzmat möhletini kesgitleýär, hili näçe gowy bolsa-da, çalgy ýagy ýok (ýag ​​guraýar), sürtülme sürtülmesini näçe wagtlap guradyp biler?Şonuň üçin L50-iň ortaça ýag ömri, esasan, podşipnikiň soňky hyzmat ömri hasaplanýar (bellik: ortaça ýag ömri L50, empirik formula bilen 50% ygtybarlylygy bilen hasaplanan ömri, diňe salgylanmak üçin we uly hakyky synag baha berişinde paýhaslylyk).
Netije: podşipnikiň näçe wagtlap ulanylmagy rulmanyň hakyky şertlerine baglydyr.
3-nji toslama: Rulmanlaryňyz şeýle bir döwük welin, basyş astynda ýykylýar
Entlyuwaşlyk bilen basyş etmek, adaty bolmadyk sesiň bolmagy aňsat, bu bolsa içki içki yzlary görkezýär, şonuň üçin podşipnikiň içki yzlary nädip öndürilýär?
Rulman adatça gurlanda, içki halka jübütleşýän ýer bolsa, içki halka basylar we daşarky halka gysylmaz we yzlar bolmaz.
Thatöne muny etmegiň ýerine içki we daşarky halkalar biri-birine görä basylan bolsa näme etmeli?Bu, aşakda görkezilişi ýaly Brinell indentasiýasyna getirýär.
Hawa, dogry okaýarsyňyz, şeýle rehimsiz hakykat, eger içki we daşarky halka degişlilikde stres bolsa, diňe ýumşak basyş, polat topuň we ýaryş ýolunyň üstünde zeper ýetmegini aňsatlaşdyryp, soň bolsa adaty bolmadyk ses çykarsa, .Şol sebäpli, rulmanyň içki we daşarky halkasynyň aýy güýjüni döredip biljek islendik gurnama ýagdaýy, rulmanyň içinde zeper ýetirip biler.
Netije: Häzirki wagtda adaty bolmadyk ses götermegiň takmynan 60% -i nädogry gurnama zerarly zeper ýetmeginden döreýär.Şol sebäpden, göteriji öndürijileriň kynçylyklaryny tapmaga synanyşmagyň ýerine, töwekgelçilikleriň we gizlin howplaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin, göteriji öndürijileriň tehniki güýjüni ulanmak has gowudyr.


Iş wagty: 12-2022-nji aprel