Keramiki podşipnikleriň artykmaçlyklary we kemçilikleri

1.car
Awtoulaglarda ulanylýan podşipnikler üçin iň ýokary tizlik talap, ýokary tizlenme reaktiwligi, pes tork, pes yrgyldy we ýokary tizlikli aýlawda pes temperatura ýokarlanmagy üçin zerur bolan turbinaly zarýad beriji podşipniklerdir.Iş ýerinde pes temperaturanyň ýokarlanmagy sebäpli, çalgy ýagynyň mukdaryny azaldyp biler, şonuň üçin ýagyň garyjy garşylygy azalýar, göteriji moment azalýar we tizlik ýokarlanýar.Mundan başga-da, demir ýol ulaglary tarapyndan ulanylýar we agyr şertlerde onuň berkligi we ygtybarlylygy subut edildi.

2. Motor
Motor ulanylyşy hemişelik izolýasiýa, tizlenme we energiýa tygşytlaýjy enjamlar üçin ulanylýan motor, içerki syzma ýaýyň dökülmegine sebäp bolup biler.

3. Aero hereketlendirijileri
Aero-motorly ýangyç nasosynda, uzak wagtlap suwuk kislorodda we suwuk wodorodda işläp bilýär we 50 uçuşdan zyýansyz halas edilendigi subut edildi.

4. Uçar bölekleri
Uçar senagaty, uçar böleklerinde keramiki toplar bilen top nurbatlaryny ulandy we gaz turbinaly hereketlendirijilerdäki gibrid keramiki podşipnikleri synagdan geçirdi.

Keramiki göterijilik artykmaçlyklary?
1. nol poslamagyň artykmaçlygy bar.Poslaýjy iş şertlerinde-de päsgelçiliksiz ulanylyp bilner.
2. Temperaturanyň duýdansyz ýokarlanmagy ýa-da peselmegi täsir edip bilmez.
3. keramiki podşipnikleriň iň uly häsiýeti, güýç bilen deformasiýa edilmezligi, sebäbi podşipnikleriň elastik moduly polatdan ýokarydyr.
4. keramiki togalanýan topuň dykyzlygy polatdan has pesdir, şonuň üçin agramy has ýeňil bolýar, şonuň üçin aýlanýan daşky halkanyň merkezden gaçyryş sürtülmesini azaldyp bilersiňiz we tebigy keramiki podşipnikleriň hyzmat möhleti has uzyn.

Jemläp aýtsak:
Üstünlikleri: Keramiki podşipnikler ýokary temperatura, izolýasiýa, poslama garşylyk, çalgy ýaglary üçin ulanylyp bilner.
Keramiki podşipnikleriň kemçilikleri: gaýtadan işlemek kyn, ýokary çykdajy.


Iş wagty: Iýun-03-2019