Sorag-jogap

Bu ýerde siziň meseleleriňizi çözüp bileris

S: Synagymyz üçin rulman mugt nusgasyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa.Ekspress tölegini almagyňyzy haýyş edýäris we nusgany ilkinji sargytyňyzyň içinde ibereris.

S: Nusga wagty?

3-4 günüň içinde.

S: Siz öndürýän zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz zawod.

S: Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?

J: Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

S: OEM-i kabul edip, düzüp bilersiňizmi?

J: Hawa, OEM we ODM kabul edildi we nusga ýa-da çyzgy boýunça size laýyklaşdyryp bileris.

S: Aksiýalaryňyz barmy?

J: Hawa, alibabada görkezilen podşipnikleriň köpüsi ätiýaçda, aýratyn uly podşipniklerde.

Sorag-jogap